“Säkerhetsfrågan är en stor angelägenhet för hela industrin”

Vattenbranschen är en av de mest nödvändiga delarna av vårt samhälle och likt många andra industrier står den nu inför stora utmaningar. Med nya krav på dricksvatten, pfas-ämnen och med ett nytt säkerhetsläge i Europa krävs både en vidare kompetens, mer arbetskraft och nya arbetssätt. Erik Winnfors Wannberg är grundare och chefredaktör för VA-tidskriften Cirkulation och har följt vatten- och avloppsindustrin i hela sitt yrkesliv.

 

– En grundfråga är hur VA-branschen ska klara alla de utmaningar man står inför då det händer enormt mycket. Det tas många beslut som man behöver göra verkstad av och det krävs utbyggnad samt underhåll av de anläggningar vi jobbar med. Då gäller det att det finns arbetskraft, finansiering och kompetens. Om vi tittar på sakfrågor som vattenrening, där behöver vi tekniker för att rena ämnen som vi inte vill ha i dricksvattnet eller avloppet. Det gäller bland annat PFAS-ämnen och läkemedelsrester. Detta tillsammans med säkerhetsfrågan är just nu en stor angelägenhet för hela industrin, säger Erik.

 

Vattenförsörjningen är vital för att samhällsinfrastrukturen ska fungera och många vattenverk räknas därför som säkerhetsklassade verksamheter. Med krig i närområdet och med ett osäkert ekonomiskt läge ställs frågan om säkerhet för vattenindustrin på sin spets. Krig och inflation är däremot inte det enda som hotar vattensäkerheten.

 

– Det finns mängder av problem med stora skyfall som på grund av klimatförändringarna blivit mer vanliga och mer intensiva. När vatten hamnar på fel plats i samhället kan det orsaka skred och källaröversvämningar. Det kan även försämra vattenkvaliteten hos vattenverk om brunnar blir översvämmade.

 

En chans till förnyelse

 

Enligt Erik kommer framtiden kräva nya arbetssätt för att en hållbar och säker vattenindustri ska kunna uppnås. Han poängterar också att med alla slags utmaningar kommer möjligheter.

 

– Kompetensbrist ger utrymme för ny kompetens. I och med att mycket behöver göras och att VA-branschen behöver få in nya medarbetare har man chansen att både förbättra och förnya sina system. Detta gäller både tekniskt och kompetensmässigt, säger han och fortsätter:

 

– Framöver tror jag att samarbeten inom branschen kommer öka. Främst mellan kommunala utförare. Man kommer att jobba i allt större enheter och i ännu högre utsträckning jobba tillsammans i kommunala bolag och kommunalförbund. Det duger inte att låta små kommuner möta utmaningar av detta slag på egen hand. Man behöver också samarbeta med tekniska lösningar. Det är en kostnad att göra skräddarsydda lösningar för varje enskild enhet. Låt säga att man ska göra en förbättrad kväverening på mängder av små reningsverk. Kan man göra det mer rationellt? Samarbeten i olika former är något som kommer mer och mer och ger ett stort värde.

 

Den 24–26 oktober möts medarbetare på alla nivåer, institutioner och organisationer från VA-branschen under ett och samma tak för att utbyta tankar och tillsammans möta de utmaningar som man står inför. Under mässan kommer tidskriften Cirkulation finnas på plats med en monter och i sin roll som chefredaktör kommer Erik också delta i olika panelsamtal.

 

– Mässor är viktiga för att de personliga mötena och för att bygga förtroende mellan människor. Jag tycker att Vatten2023 gör det väldigt bra i att skapa en helhet, att man tittar på hela vattenområdet och inte bara delar av det. Man har också viktiga samarbetspartners med sig, som Vattenindustrin, VVS-Fabrikanterna med VA-Tour, Föreningen Vatten, Swepump, Pumpserviceföretagen och SSTT. Svenska Mässan i sig har också gjort mycket bra inom vatten och miljö under alla år, avslutar Erik.

 

Här kan du läsa mer om Vatten2023 »