“Vatten är en fantastisk resurs!”

För många är det en självklarhet att när som helst kunna dricka ett glas kallt vatten eller ställa sig under en varm dusch. Men faktum är att stora delar av världen är svårt drabbade av föroreningar, torka och översvämningar. WSP arbetar med att säkerställa användbart vatten i både Sverige och resten av världen. Med lokal kännedom och global erfarenhet skapar de bättre förutsättningar för framtiden.

 

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett fungerande vatten- och avloppssystem som vi ska vara tacksamma för. Dricksvattenförsörjningen är en av våra viktigaste samhällsfunktioner som förväntas fungera utan långvariga oplanerade avbrott. Offentliga myndigheter och privata aktörer behöver dock vara på sin vakt och säkerställa en effektiv vattenförsörjning, skydda sina naturliga vattentillgångar och ha en långsiktig planering för att stötta vårt samhälles motståndskraft. Anna Dahlman Petri har arbetat i branschen länge och berättar att såväl globala som nationella förändringar är på gång.

 

– På ett sätt är det precis som vanligt, det rinner vatten ur kranen och det är samma organisation och lagstiftning som vi haft länge. Men det är förändringar på gång som påverkar oss och som förhoppningsvis också lättar på trycket vi ser med en ökad befolkningstillväxt, ökad vattenförbrukning och resultatet av en sedan länge eftersatt underhållsplanering, säger Anna

 

Kvalitativt vatten till kommande generationer

En av förändringarna är implementeringen av vattendirektivet som nu är i kraft. Det har tagits fram av EU med målet att förvalta medlemsländernas vatten likvärdigt. Syftet med direktivet är att värna om våra vattenresurser så att kommande generationer också har tillgång till kvalitativt vatten i tillräcklig mängd.

Även vattentjänstlagen har förändrats. Explicita krav på kommunala planer för vattentjänster har införts för kommunernas uppdrag att tillhandahålla vattentjänster. Det ska göra oss mer förberedda för framtida händelser.

– I sverige ska vi särskilt arbeta med förebyggande arbete och åtgärdsplaner gällande skyfall och översvämningsrisker, till mångt och mycket beroende på förändringar i klimatet som orsakar allt fler extrema vädersituationer, fortsätter Anna

 

Politiskt engagemang och kompetens

Frågan om en rättvis fördelning av vatten till likvärdigt pris i hela landet är någonting Anna brinner för och menar att det är en av branschens största utmaningar. För att lyckas skapa rättvisa tror hon bland annat att det finns ett värde i att lyfta ämnet politiskt på nationell nivå.

– Vi arbetar med att nationellt kunna leverera vattentjänster rättvist och till en skälig ersättning. Det är viktigt att belysa den här frågan och att kommunalt reglera hur det här ska gå tillväga, säger Anna.

En annan viktig komponent för en lyckad resursfördelning tror Anna är att hitta rätt kompetens för att utföra jobbet.

– Det handlar om många samtida och framtida förändringar som ställer krav på organisationerna. För att leverera bra service behöver vi rätt kompetens. Vi behöver också fortsätta utveckla branschöverskridande samarbeten. I och med digitaliseringen har vi en exceptionell möjlighet att faktiskt hitta och använda kompetens från fler branscher, säger hon.

 

Fokus för Vatten2023

Under Vatten2023 har WSP som mål att belysa branschens utmaningar och möjligheter för framtiden. De kommer att delta i flera seminarier och aktiviteter som lyfter dessa frågor.

– Vi vill belysa vikten av långsiktighet och flexibilitet i branschen. Det är viktigt att prata om vatten ur flera olika perspektiv, särskilt med tanke på vår tids klimatförändringar. Vatten är en fantastisk resurs som vi vill kunna använda på bästa möjliga sätt, säger Anna och fortsätter:

– Vi vill också lyfta arbetsmöjligheterna som finns i branschen. Det är viktigt för oss att förmedla meningsfullheten med yrket, att vi arbetar för att alla ska få en bättre framtid. Här finns unika kompetensöverskridande samarbeten som många inte vet om. Det är viktigt att lyfta, avslutar hon.

 

Läs mer om Vatten2023 här »