Industrins utmaningar och möjligheter med vattenbesparingar

VA-Sverige och industrin står inför allt större utmaningar med vattenförsörjning. Enligt forskaren Andrew Simons och projektledaren Josefine Klingberg från RISE är det två faktorer som spelar en avgörande roll för vattnets framtid: ökad medvetenhet och samordnade insatser.

 

I Sverige står industrisektorn för hela 70 % av vattenförbrukningen, vilket ger dem en avgörande roll när det gäller att ta fram hållbara vattenlösningar. Trots detta finns det svårigheter med att implementera vattenbesparande åtgärder eftersom vatten ofta betraktas som en billig resurs och kostsamt att investera i lösningar. Andrew Simons är en forskare vid RISE med lång erfarenhet av att arbeta med industrins utmaningar när det kommer till att investera i just vattenlösningar.

 

– Enligt min uppfattning är vattenanvändningen sällan där företaget fokuserar sina investeringar. Detta gör det svårt för företag att rättfärdiga investeringar inom vattenområdet. Naturligtvis tar industrierna sitt samhällsansvar, men kostnadsaspekten utgör en utmaning för dem att aktivt minska sin vattenanvändning. Jag tror också att det saknas förståelse för risken med vattenbrist och konsekvenserna av torka och liknande fenomen. Det är oftast först när en kris eller bristsituation inträffar som behovet av att spara vatten uppmärksammas, säger Andrew.

 

Andrew påpekar också att förbättrad vatteneffektivitet kan leda till minskade energi- och reningskostnader, vilket gör det till en lönsam investering när man tar hänsyn till alla kostnader kopplade till vattenanvändning.

 

 

Vattenbristens påverkan och det växande behovet av innovativa och effektiva lösningar

Som projektledare på RISE hanterar Josefine Klingberg områden som vattenförsörjning, optimering av vattenanvändning och hantering av vattenresurser.

 

– Konsekvenserna om en industri inte får tillgång till vatten varierar såklart beroende på vilken typ av industri det handlar om. En självklar konsekvens är att man inte kan upprätthålla sin normala verksamhet vilket kan leda till en stor förlust. Det värsta tänkbara scenariot är att de kan bli tvungna att stänga ner, det är de stora konsekvenserna. Om man därtill också utgör en samhällsviktig verksamhet, som exempelvis livsmedelsindustrin, eller levererar produkter till samhällsviktiga verksamheter, då kan situationen bli oerhört problematisk, säger Josefine.

 

Det är vanligt att tro att det är kostsamt att genomföra vattenbesparande åtgärder, men när vi konfronteras med vattenbrist blir konsekvenserna betydligt dyrare.

 

– Faktum är att man kan mäta hur mycket påverkan vattenbrist har på ett företag, och det kan visa sig vara mer effektivt att implementera vattenbesparande lösningar inom processer och industrier. Om man befinner sig i ett område med stor risk för vattenbrist, som många platser i södra Sverige, kan dessa vattenbesparande tillvägagångssätt och teknologier faktiskt vara en försäkring som inte är mer kostsam än en brist, säger Andrew.

 

 

Vattenkartläggning – ett verktyg för industrin

För att ta itu med industrins utmaningar rekommenderar Andrew och Josefine att börja med en vattenkartläggning. Syftet är att fastställa hur vatten används i företagets processer, var vattnet tar vägen, vilken kvalitet som krävs samt vilket avloppsvatten som genereras och dess kvalitet. Genom att skapa en helhetsbild av sin vattenanvändning kan man sedan utforska möjligheterna att minska den.

 

– Detta är en stegvis process. Man börjar med att identifiera var man använder vatten för olika delar av verksamheten. Sedan kan man undersöka möjligheter som att återanvända vatten direkt inom processen och rena det för återanvändning. Slutligen kan man även överväga att dela vattenresurser när avloppsvattnet har tillräcklig kvalitet för att kunna användas av någon annan. Liknande fallet med Perstorp i Stenungsund som inom kort kommer att kyla sin anläggning med renat avloppsvatten, säger Andrew.

 

Josefine betonar att samma princip gäller för alla typer av verksamheter, inte bara inom industriella sektorer, utan även på individnivå.

 

– Vi använder vatten på så många olika områden. Det handlar inte om en enda lösning som kan fixa vattenbrist, utan alla aktörer måste tänka till. Hur mycket vatten behöver jag för detta och vilken kvalitet har vattnet? Vilken kvalitet behöver jag? Behöver jag dricksvatten eller är det onödigt hög kvalitet? I Sverige tänker vi ofta att våra vattenresurser är oändliga. Där behöver vi ändra vår inställning och våra beteenden.

 

 

Samarbete – nyckeln till att uppnå hållbar vattenförsörjning

Både Josefine och Andrew är överens om att verklig förändring kräver deltagande från flera aktörer och inte bara en enskild part.

 

– När det gäller enskilda aktörer handlar det om vattenkartläggning och riskanalys, för att kunna fatta beslut och uppnå resultat. När det gäller den större bilden för framtiden behövs en samordnad strategi som måste komma från rätt instans, så att alla arbetar tillsammans. På så vis kan vi få olika perspektiv och hjälpa varandra, säger Andrew.

 

– Vi vill samarbeta med fler organisationer. Vi har sett att det finns utmaningar och att vi behöver arbeta tillsammans, vi tror att Vatten2023 kan bli en mötesplats för att hitta varandra och skapa samarbeten för att säkerställa vattentillgången, avslutar Josefine.

 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

 

Läs mer om Vatten2023