AI öppnar nya möjligheter för VA: "Driften blir mycket effektivare"

Digitala lösningar kan kraftfullt öka effektiviteten i VA-nätet.
– Det är vad som krävs om vi ska gå mot ett vattenklokt samhälle, säger Clas Edvardsson Berg på Xylem, ledande leverantör inom vatten och avlopp som visar helt nya AI-lösningar på Vatten2023.

Xylem satsar både på en stor monter och medverkar i konferensprogrammet under Vatten2023, 24–26 oktober på Svenska Mässan.
Satsningen är direkt kopplad till det gigantiska investeringsbehov och den klimatanpassning som hela VA-branschen står inför. Det gäller både ny infrastruktur och underhåll av befintlig infrastruktur.

AI identifierar läckor
Dessutom behöver driften digitaliseras i högre grad. Det allra senaste är AI-baserade lösningar.
– Där ligger vårt företag i framkant, vilket vi också kommer att visa på mässan, säger Clas Edvardsson Berg, segmentschef VA på Xylem Sverige.
– Tillsammans med vår IT-partner Idrica har vi tagit fram plattformen Xylem Vue powered by GoAigua. Där bearbetas data från fjärravlästa vattenmätare, pumpstationer, vatten- och reningsverk, IoT-sensorer som regnmätare och nivågivare på ledningsnätet för att exempelvis ge insikter om var på ledningsnätet vattenläckor eller inläckage sker.
Processen resulterar i rekommendationer eller konkret styrning av vattenflöden och energiförbrukning, beroende på vad kunden vill ha.
– Det gör driften mycket effektivare. Bland annat kan AI-verktygen användas för att minimera vattenuttag och energiförbrukning och göra nätet mer resistent mot till exempel skyfall.

Kan behålla infrastruktur
Frågan är högst aktuell eftersom alla svenska kommuner enligt nya lagkrav måste ta fram en vattentjänstplan, som ska innehålla en beredskap för skyfall och översvämningar.
– Klimatrapporter visar att 10-årsregnen och 100-årsregnen kommer allt tätare. Vi kan alltså vänta oss rikligare nederbörd och allt häftigare skyfall.
Clas Edvarsson Berg pekar på vad som hände i Gävle i samband med de dramatiska skyfallen 2021. Men framhåller samtidigt att kommuner i första hand kanske inte behöver bygga upp barriärer och stora dagvattenmagasin.
– Istället kan man i hög grad behålla befintlig infrastruktur genom att styra vattnet på ett smartare sätt. Med AI-lösningar i sitt VA-nät kan man minimera negativa effekter, som att avloppsvatten bräddar ut i sjöar och vattentäkter.

Samarbeten vägen framåt
På några års sikt förutspår han en digital omställning av VA-näten i Sverige.
– Vi är bara i början av den utvecklingen, men tekniken har redan börjat implementeras på vissa håll. Ett exempel är VA Syd, ett samarbete mellan flera kommuner i sydvästra Skåne.
Han ser just samarbeten av det slaget som vägen framåt.
– Speciellt när det gäller mindre kommuner, som kanske inte har resurser att investera var för sig. Då behövs att man går ihop och samarbetar i regioner. Alla tjänar på det. Skyfall tar ju inte hänsyn till kommungränser.
Ett annat stort dilemma för många kommunala VA-nät är de läckande rören.
– När det gäller dricksvattnet är det runt 20 procent som läcker rakt ut. Även reningsverken får ta emot mycket större mängder än vad de skulle behöva, på grund av allt tillskottsvatten. Det finns massor att åtgärda, menar Clas.

Stora förhoppningar på mässan
Utöver ökad digitalisering krävs energieffektiva pumpar och pumplösningar som ökar kapaciteten för transport av rent vatten och avloppsvatten. UV-rening, mätutrustning och blåsmaskiner för reningsverk är andra viktiga delar.
Allt ingår i Xylems breda utbud, som visas upp på Vatten2023. Clas hoppas på stor uppslutning, framförallt från kommunala VA-tekniker, driftansvariga, inköpschefer och processingenjörer. Men också från industriföreträdare, konsulter och studerande – den framtida kompetensen.
– Jag har stora förhoppningar på mässan. Vi behöver verkligen samlas och diskutera för att hitta vägen mot ett vattenklokare samhälle, med moderna och klimatsmarta system.

Läs mer om Vatten2023